Pensionsförsäkring

En pensionsförsäkring är en försäkring som betalas ut när den försäkrade når en viss ålder. Den kan också betalas ut om den försäkrade får sin arbetsförmåga nedsatt, eller om han eller hon avlider. Då kan pengarna betalas ut till den försäkrades efterlevande. Kraven för vad som får kallas för en pensionsförsäkring är definierad i inkomstskattelagen och tryggandelslagen.

Pensionsförsäkring ingår i det statliga pensionssystemet, men det går också att teckna en privat pensionsförsäkring. Ålderspension kan tas ut från 55 års ålder. Utbetalningar sker månadsvis under en viss period. Det kan vara t.ex fem, tio eller tjugo år, eller hela livet. En fördel med en privat pensionsförsäkring är att den avdragsgill upp till en viss nivå. Pension inkomstbeskattas i stället när den betalas ut.

Pensionsförsäkring kan vara antingen en fondförsäkring eller en traditionell försäkring. Vid en fondförsäkring kan du själv välja i vilka fonder pengarna ska placeras. Det finns vanligtvis inga garantier för hur mycket pengar som sedan betalas ut, hur mycket du får beror på hur fonderna försäkras. En traditionell försäkring innebär att försäkringsbolaget investerar pengarna i värdepapper, fastigheter, aktier etc, utan att du gör några egna val. Här finns det ofta då en garantinivå för hur mycket pengar du får ut. Det finns också alternativ som kombinerar de två formerna av försäkring.

Om det finns pengar kvar på försäkringen när du dör blir pengarna s.k. arvsvinster. Det innebär att pengarna går till andra försäkrade, vilket är till fördel för alla försäkrade eftersom värdet ökar. Om man vill att anhöriga ska ta del av pengarna kan man välja olika former av efterlevandeskydd, t.ex återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pengarna går till en förmånstagare som man valt. Nackdelen är att man då inte tar del av arvsvinsterna. Man kan också välja efterlevandeskydd med i förhand valt dödsbelopp, vilket innebär att pensionsförsäkringen kombineras med en livförsäkring.